PROPOZICE KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2020

 

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2020
SILNIČNÍ CYKLOMARATON ČESKO - POLSKÝM POHRANIČÍM

Upravené propozice v souvislosti s vývojem opatření proti koronavirové pandemii

Poslední aktualizace: 17 . 6. 2020 - přidány úseky se zákazem vjezdu doprovodných vozidel

 

Pořadatel: Svazek obcí Východní Krkonoše ve spolupráci s SK Cyklistika Trutnov, z.s.

Datum konání: sobota, 20. června 2020

Místo startu a cíle: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

Kancelář závodu: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Popis závodu: Silniční cyklomaraton česko - polským pohraničím

Start závodu: 10:00 hodin - dlouhá trasa, 10:05 hodin - krátká trasa + kategorie ELITE dlouhá trasa

Organizace startu závodu:

Slavnostní start závodu obou kategorií proběhne u Společenského centra UFFO. Dlouhá trať odstartuje v 10:00 a krátká v 10:05 hodin. Startovní pole bude rozděleno do třech koridorů. První pro dlouhou trasu, druhý pro kategorii ELITE a třetí pro krátkou trasu. Před startem se zařaďte do svého koridoru dle trasy. Závodník, který odstartuje dříve než v čase určeném pro jeho trasu, bude potrestán diskvalifikací. Po slavnostním startu následují cca 2km neutrální jízdy za zaváděcím vozidlem a ostrý start proběhne za železničním přejezdem na Polské ulici.

POZOR! Předjetí zaváděcího vozidla bude trestáno diskvalifikací!

Doprovodná vozidla:

Závod se jede za plného provozu. Oficiálnní doprovodná vozidla nejsou povolena. Upozorňujeme na nutnost dodržovat dopravní předpisy a zejména upozorňujeme na striktní zákaz vjezdu, který platí pro úsek Albeřice - Horní Malá Úpa a Pec pod Sněžkou - Pražská Bouda - Černý Důl. Policie ČR bude dbát na absolutní dodržování tohoto zákazu!

Kategorie:

- dlouhá trať

M18 - muži 18 - 29 let (ročníky 2002 - 1991)                        
M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1990 - 1981)                          
M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1980 - 1971)                       
M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1970 - 1961)
M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1960 a st.)
MEL - muži ELITE (držitelé elitních licencí, startují s handicapem +5 minut - určeni pořadatelem)

Z18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 2002 - 1991)
Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1990 - 1981)
Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1980 a starší)

- krátká trať

MK18 - muži 18 - 29 let (ročníky 2002 - 1991)                        
MK30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1990 - 1981)                          
MK40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1980 - 1971)                       
MK50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1970 - 1961)
MK60 - muži 60 let a starší (ročníky 1960 a st.)
ZK18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 2002 - 1991)
ZK30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1990 - 1981)
ZK40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1980 a starší)

- dětské závody

ZRUŠENO!

Soutěž týmů:

  • Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
  • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků, kteří jedou stejnou trať a startují za stejný tým i v kategorii jednotlivců.
  • Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
  • Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Vrchařská soutěž (dlouhá trasa):

Vrchařské prémie II kategorie (bodování: 5 - 3 - 1 bod)
 - Pomezní Boudy - prémie obce Malá Úpa a firmy Skimu
 - Strážné - prémie obce Strážné
 - Hoffmanovy Boudy - prémie města Janské Lázně

Vrchařská prémie I kategorie (bodování: 10 - 5 - 3 - 2 - 1 bod)
 - Pražská Bouda + prémie firem Kasper a Autostyl

Vítězí závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v cíli.

Vítěz vrchařské soutěže obdrží puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře závodu. 

Mimořádná prémie:

Prémie města Žacléř - penzion Zelený Mlýn (20 km)

Program závodu:

pátek 19. 6. 2020  
19:00 - 20:00 registrace závodníků, výdej startovní čísel
sobota 20. 6. 2020  
07:30 - 09:30 registrace závodníků, výdej startovní čísel
10:00 start závodu na dlouhé trase 134 km
10:05 start závodu na krátké trase 87 km + kategorie ELITA
12:30 předpokládaný dojezd prvních závodníků krátká trasa 87 km
13:45 předpokládaný dojezd prvních závodníků dlouhá trasa 134 km
16:00 vyhlášení výsledků

 

Přihlášky:

- na internetu: www.krakonosuvcyklomaraton.cz v sekci REGISTRACE
- na místě: PŘIHLÁŠKY NA MÍSTĚ NEBUDOU MOŽNÉ

Uzávěrka on-line přihlášek je 17. 6. 2020 případně po naplnění povoleného limitu osob účastnících se hromadných akcí

Startovné:

Hlavní závod (dlouhá i krátká trasa):

- Do 31. 3. 2020  30. 4. 2020 -  600,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 27. 4. 2020)

- Do 17. 6. 2020  -  700,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 12. 6. 2020)

- PLATBA STARTOVNÉHO V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ NEBUDE MOŽNÁ

 

Startovné zasílejte na účet č.: 2400239044/2010 (pro platby ze zahraničí IBAN CZ6220100000002400239044, BIC FIOBCZPPXXX) , variabilní symbol platby obdržíte pro provedení on-line přihlášky na uvedený e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést jméno závodníka.

Startovné zahrnuje:

Hlavní závod:

- startovní číslo
- propagační předměty od partnerů závodu (pouze pro předem přihlášené)
- 2x občerstvovací stanice na trati
- občerstvení v cíli (jídlo, pití)
- zdravotní a pořadatelskou službu
- měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií

Storno podmínky úhrady startovného:

Pokud se závod v roce 2020 z důvodu opatření ohledně koronavirové pandemie neuskuteční, bude všem závodníkům s již uhrazeným startovným toto vráceno na účet, ze kterého byla úhrada povedena pokud nebude dohodnuto jinak a to nejpozději do 30 dní od oznámení o nekonání závodu.

Pokud bude závod pořádán v náhradním termínu v roce 2020, bude uhrazené startovné automaticky převedeno na tento termín. Pokud však o to závodník nejpozději do 14 dní od vyhlášení přeložení závodu požádá, bude mu startovné vráceno v plné výši.

Ostatní storna:

V případě, že se závodník s již uhrazeným startovným závodu nezúčastní a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 17. 6. 2020 má nárok na vrácení startovného po odečtení poplatku 100,- Kč za závodníka.

V případě, že závodník svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede po termínu 17. 6. 2020, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Vyhlášení (dlouhá a krátká trasa hlavního závodu):

Vyhlášeni a oceněni budou:

- Tři nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích
- Vítěz vrchařské soutěže
- První tým na krátké trase a první tým na dlouhé trase
- Vítězové mimořádných prémií
- První tři závodnící na vrchařských prémiích na Pražské Boudě, na Strážném a na Hoffmanových Boudách
- První tři ženy a první tři muži na vrchařské prémii na Pomezních Boudách

Vítěz závodu v každé kategorii má právo na volné startovné v ročníku 2021.

Trasa:

Hlavní závod dlouhá trasa 134 km
Hlavní závod krátká trasa 87 km

Závazné podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.krakonosuvcyklomaraton.cz). Závodník svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí podmínky závodu uvedené v těchto propozicích a zároveň souhlasí s Informacemi o zpracování osobních údajů.
U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 20. 6. 2020 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný a potvrzený Souhlas zákonného zástupce.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít po celou dobou trvání závodů cyklistickou přilbu na hlavě.
Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.
Pokud závodník, ať úmyslně, či neúmyslně, ostartuje v přestihu, neprojede startovací branou nebo předjede zaváděcí vozidlo bude diskvalifikován.
Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.
Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.
Závodník bere na vědomí, že závod se z části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená.
Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek diskvalifikaci.

 

Protesty:

Závodník má právo podat protest podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

 

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2020 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace