KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2023
Rozpis závodu

Verze 1 / Zveřejněno 1. 12. 2022

 

Pořadatel: SK Cyklistika Trutnov, z.s.ve spolupráci se Svazekem obcí Východní Krkonoše

Datum konání: sobota, 17. června 2023

Start závodu: 10:00 hodin - dlouhá trasa, 10:05 hodin - krátká trasa

Místo startu a cíle: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

Kancelář závodu: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Popis závodu: Silniční cyklomaraton, veřejný závod

Organizace startu:

Slavnostní start závodu obou kategorií proběhne u Společenského centra UFFO. Dlouhá trať odstartuje v 10:00 a krátká + pořadatelem vybraní závodníci z dlouhé trasy s licencí ČSC (dále jen ELITE) v 10:05 hodin. Startovní pole bude rozděleno do třech koridorů. První pro dlouhou trasu, druhý pro kategorii ELITE a třetí pro krátkou trasu. Před startem se zařaďte do svého koridoru dle trasy. Závodník, který odstartuje dříve než v čase určeném pro jeho trasu, bude potrestán diskvalifikací.

POZOR! Předjetí zaváděcího vozidla bude trestáno diskvalifikací!

Doprovodná vozidla:

Závod se jede za plného provozu. Oficiální doprovodná vozidla nejsou povolena. 

Kategorie:

- A / dlouhá trať

M18 - muži  29 a ml. let (ročníky 1994 a ml.)                        
M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1993 - 1984)                          
M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1983 - 1974)                       
M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1973 - 1964)
M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1963 a st.)

Z18 - ženy 29 let a ml. (ročníky 1994 a ml.)
Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1993 - 1984)
Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1983 a starší)

 

- B / krátká trať

MK18 - muži 29 let a ml. (ročníky 1994 a ml.)                        
MK30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1993 - 1984)                          
MK40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1983 - 1974)                       
MK50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1973 - 1964)
MK60 - muži 60 let a starší (ročníky 1963 a st.)
ZK18 - ženy 29 let a ml. (ročníky 1994 a ml.)
ZK30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1993 - 1984)
ZK40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1983 a starší) 

Kategorie ELITE

Určena pro závodníky s mezinárodní licencí kategorie ELITE.

Soutěž týmů:

  • Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
  • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků, kteří jedou stejnou trať a startují za stejný tým i v kategorii jednotlivců.
  • Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
  • Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Přihlášky:

- na internetu: www.krakonosuvcyklomaraton.cz v sekci REGISTRACE (v průběhu prosince) nejpozději do 15. 6. 2023 do 12:00 hodin

- v kanceláři závodu za zvýšené startovné

UPOZORNĚNÍ - POČET REGISTRACÍ NA MÍSTĚ BUDE OMEZEN! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O START DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PROVÉST ON-LINE REGISTRACI  A JEJÍ ÚHRADU PLATEBNÍ KARTOU. MÍSTO NA STARTU ZAJIŠŤUJE POUZE UHRAZENÁ REGISTRACE!!!

Startovné při registraci on-line a platbě převodem / platbní kartou:

Výše startovného je odvislá od počtu ukončených registrací*

Ukončená registrace* 1 - 300 garantovaná výše startovného 750,00 Kč
Ukončená registrace* 301 - 600 garantovaná výše startovného 900,00 Kč
Ukončená registrace* 601 - 1000 výše startovného 1100,00 Kč


* Ukončená registrace se rozumí uhrazená registrace a zobrazená v předběžné startovní listině na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Startovné je možno uhradit platební kartou přímo v průběhu registrace (doporučujeme), případně bankovním převodem. Pokyny k provedení úhrady bankovním převodem obdržíte emailem po provedení přihlášky. Ukončené registrace budou zobrazeny v předběžné startovní listině na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Startovné v hotovosti v kanceláři závodu: 1500,00 Kč

Startovné zahrnuje:

- startovní číslo
- pamětní medaili
- propagační předměty od partnerů závodu (pouze pro předem přihlášené)
- 2x občerstvovací stanice na trati
- občerstvení v cíli (jídlo, pití)
- zdravotní a pořadatelskou službu
- měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií

Dopňková platba:

- účastnické tričko - 350,00 Kč (možnost on-line objednání zároveň s registrací do 14. 5. 2023)

Finanční a věcné ceny:         

Vítěz závodu v každé kategorii získává cyklistický dres a má právo na volné startovné v ročníku 2024.

Storno podmínky úhrady startovného:

Pokud se závod v roce 2023 z důvodu opatření ohledně šíření nemoci COVID 19 neuskuteční, bude všem závodníkům s již uhrazeným startovným toto vráceno na účet, ze kterého byla úhrada povedena (pokud nebude s oboustranným souhlasem dohodnuto jinak) a to nejpozději do 30 dní od oznámení o nekonání závodu.

Pokud bude závod pořádán v náhradním termínu v roce 2023, bude uhrazené startovné automaticky převedeno na tento termín. Pokud však o to závodník nejpozději do 14 dní od vyhlášení přeložení závodu požádá, bude mu startovné vráceno v plné výši.

Ostatní storna:

V případě, že se závodník s již uhrazeným startovným závodu nezúčastní a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 4. 6. 2023 má nárok na vrácení startovného po odečtení poplatku 100,- Kč za závodníka.

V případě, že závodník svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede po termínu 4. 6. 2023, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Program závodu:

Pátek 16. 6. 2023  
19:00 - 20:30 registrace závodníků, výdej startovních čísel hlavní závod
   
Sobota 17. 6. 2023  
07:30 - 09:30 registrace závodníků, výdej startovních čísel hlavní závod
07:30 - 10:30 registrace závodníků
10:00 start hlavního závodu - dlouhá trasa
10:05 start hlavního závodu - krátká trasa
11:00 - 12:30 dětské závody
13:15 - 13:30 předpokládaný příjezd prvních závodníků z hlavního závodu
16:30 vyhlášení výsledků, tombola
celý den doprovodné akce

Pořadatel si vyhrazuje právo změny času vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.

Technické pokyny:

Značení: Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě). Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

Kontroly: Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.

Časový limit: Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodu zajištění bezpečnosti určit časový limit pro průjezd limit pointem. Pokud bude limit point vyhlášen, bude pořadatel zajišťovat v dalším úseku za tímto bodem trať pouze pro závodníky, kteří projeli limit pointem před uplynutím určeného limitu. Závodníci, kteří na místo limit pointu přijedou po určeném limitu, budou ve výsledcích závodu hodnoceni jako „nedokončil“ a jejich další pohyb na trati závodu i mimo trať již nebude pořadatel zajišťovat.

Odstoupení ze závodu: V případě odstoupení ze závodu závodník toto ohlásí nejbližším bufetu nebo na tel.+ 420 739 008 143.

Závazné podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.krakonosuvcyklomaraton.cz). Závodník svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí podmínky závodu uvedené v těchto propozicích a zároveň souhlasí s Informacemi o zpracování osobních údajů.

U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 17. 6. 2023 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný a potvrzený Souhlas zákonného zástupce.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít po celou dobou trvání závodů cyklistickou přilbu na hlavě.

Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.

Pokud závodník, ať úmyslně, či neúmyslně, odstartuje v předstihu, neprojede startovací branou nebo předjede zaváděcí vozidlo bude diskvalifikován.

Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.

Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.

Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.

Závodník bere na vědomí, že závod se z části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená.

Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek diskvalifikaci.

V případě, že budou v daném termínu v platnosti omezení v souvislosti s koronavirovou situací, je závodník povinen dodržovat předepsaná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet závodníků, příp. omezit doprovodný program. 

Protesty:

Závodník má právo podat protest podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

 

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2023 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace