Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Spolek Z&S Apache Team, z.s., IČO: 26611848, se sídlem Třebízského 358, 28002 Kolín 4, zapsaný u Městského soudu v Praze ve složce L 13250, (dále jen "Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním cyklistického závodu Žacléřská 70 MTB (dále jen "Závod"). Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako "Nařízení“). 

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací závodu, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

 

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

jméno/příjmení
rok/datum narození
korespondenční adresu
číslo mobilního telefonu
pohlaví
emailovou adresu
sportovní klub 

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek. 

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává  pro tyto účely :

Plnění smluvního vztahu
Evidence účastníků v Závodě
Evidence výsledků v Závodě
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
Zajištění ochrany zdraví a majetku
Účetní a daňové účely
Reklamní a marketingové účely
Plnění ostatních zákonných povinností 

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas. 

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto příjemce :

Sport Cycling Agency, s.r.o.
Poskytovatel časomíry

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace Závodu a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. 

6. INFORMACE O PRÁVECH  SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

právo vznést u Spolku námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na slavickova@cyclingagency.cz,
právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Spolkem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
právo požadovat od Spolku informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.
Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci team@cyclingagency.cz

Spolek  je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele. 

7. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ SE ZVUKOVÝM ČI OBRAZOVÝM ZÁZNAMEM

Odesláním registračního formuláře udělujete Spolku v souvislosti se svou účastí v Závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Spolek snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2023 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace